Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut ZSS im. Jana Brzechwy

§ 1

 

 

 

Nazwa Szkoły

 

1. Zespół Szkół Specjalnych im Jana. Brzechwy w Szamotułach zwany dalej

 

   " szkołą" jest placówką publiczną.

 

2. W skład Zespołu Szkoła Specjalnych im Jana. Brzechwy wchodzą:

 

a)  Szkoła Podstawa Nr 5 Specjalna, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,

 

    b)  Gimnazjum Nr 2 Specjalne, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną    w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,       

 

    c)  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowana , znaczną oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami

 

    sprzężonymi.

 

3. Siedziba Zespołu Szkól Specjalnych im. Jana Brzechwy mieści się w

 

     Szamotułach przy ulicy Kołłątaja 1.

 

4. Ustalone nazwy dla szkół wchodzących w skład zespołu  w pełnym brzmieniu to :

 

    

 

 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna

 

ul Kołłątaja 1  64-500 Szamotuły

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy

 

Gimnazjum Nr 2 Specjalne

 

ul. Kołłątaja1  64-500  Szamotuły

 

 

 

 

  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

ul. Kołłątaja 1  64-500 Szamotuły

 

 

 

 

 

6. W nazwie Zespołu i szkól wchodzących w skład Zespołu umieszczonych na

 

     tablicach urzędowych i na sztandarze szkoły, opuszcza się wyraz

 

     " specjalna" i rodzaj niepełnosprawności.

 

7. Na świadectwach szkolnych na legitymacjach szkolnych oraz na

 

    pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija

 

    się wyraz" specjalna" i rodzaj niepełnosprawności.   

 

8. Organem prowadzącym" szkołę "jest Samorząd Starostwa Powiatowego 
     w Szamotułach.

 

9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad “szkołą” jest

 

    Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

                                                               

 

 

 

10. Czas cyklu kształcenia dla szkól wchodzących w skład Zespołu Szkół

 

     Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach wynosi:

 

           a) Szkoła podstawowa 6 lat

 

           b) Gimnazjum  3 lata

 

            c) Szkoła Przysposabiająca do pracy 3 lata    

 

Dla uczniów szkoły każdy etap edukacyjny może ulec wydłużeniu /usunięto/o jeden rok nauki.

 

 

 

§ 2

 

Cele i zadania szkoły

 

 

 

1. Celem szkoły, oprócz celów określonych –ustawą jest w szczególności

 

     przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia w integracji ze ­

 

     społeczeństwem poprzez osiągnięcie przez .uczniów możliwie

 

     wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych 

 

     metod dydaktycznych i opracowanego przez szkolę we współpracy z rodzicami

 

     programu wychowawczego ( zał. nr 1) i programu profilaktycznego (zał. nr 2)    .       

 

2. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej

 

     podstawie aktów wykonawczych w zakresie :

 

Ø realizacji planów dydaktycznych zgodnych z podstawą programową , 

 

Ø opracowanych dla danego zespołu uczniowskiego, zgodnie z zasadami

 

     pedagogiki specjalnej umożliwiających pełną indywidualizację nauczania,

 

Ø udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej   zgodnie z

 

     opracowanym przez dyrektora szkoły i zatwierdzonym przez organ  

 

     prowadzący arkuszem organizacyjnym, a także planem pracy dydaktyczno-

 

     wychowawczo-opiekuńczym szkoły przedstawianym przez dyrektora szkoły  

 

     opiniowanym przez Radę Rodziców i zatwierdzanym przez Radę Pedagogiczną,

 

Ø opracowywania i realizacji indywidualnych programów nauczania i wychowania

 

             a) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
               i  znacznym  w ramach zajęć szkolnych,

 

            b) dla dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania,

 

            c) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu       głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną  
w stopniu w stopniu głębokim,      

 

Ø umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej poprzez

 

     organizowanie nauki religii zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami oraz

 

     organizowanie uroczystości szkolnych połączonych z obchodami świąt

 

     chrześcijańskich , w zdecydowanie katolickiej społeczności uczniowskiej,

 

     w której uczniowie innych wyznań ( gdyby tacy byli) nie mieliby obowiązku   

 

     uczestniczyć, a mieliby prawo do organizowania własnych form religijnych,

 

Ø podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej poprzez realizację wychowania            patriotycznego i obywatelskiego, organizację imprez szkolnych związanych

 

z obchodami uroczystości o charakterze Świąt Państwowych. Szkoła umożliwia również podtrzymywanie tożsamości narodowej uczniom innej narodowości

 

     ( gdyby tacy byli) poprzez organizację nauki języka ojczystego

 

     (mniejszości narodowe),    

 

Ø sprawowania opieki nad uczniami

 

A/ przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych według zasady, iż sprawowana jest ona bezpośrednio przez nauczyciela prowadzącego zajęcia - nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,

 

B/ podczas zajęć poza terenem szkoły , w trakcie wycieczek organizowanych przez   szkołę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,     

 

C/ pełnienie organizacyjno - porządkowych dyżurów nauczycielskich w szkole      według szczegółowego planu opracowywanego przez dyrektora szkoły według zasady  

 

a)     dyżury pełnione są na każdej przerwie aż do ukończenia wszystkich zajęć

 

szkolnych,

 

            b)  nauczyciele obejmują dyżurem: 

 

·       korytarz I / przy bocznym wejściu, oraz w stronę holu /  -1 nauczyciel,

 

·       hol  -1 nauczyciel,

 

·       korytarz II / od holu do szatni / - 1 nauczyciel,

 

·       boisko szkolne - 2 nauczycieli,

 

Ø szkoła organizuje dla uczniów gimnazjum wewnątrz szkolny system doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunków dalszego kształcenia,

 

Ø przy realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) , może współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Sanepidem,  Policją, OPS, PCPR służbą zdrowia 
i innymi organizacjami mającymi w swych zadaniach szeroko pojętą profilaktykę.

 

3. Nauczyciele zatrudnieni w szkole mogą tworzyć zespoły nauczycielskie, zadania

 

 i cele zespołów omówione w § 15.

 

4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

1.Wewnątrzszkolny System Oceniania –zał. nr 2

 

2.Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie stosuje się przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania. 
W szkole prowadzi się dokumentację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje się indywidualne programy terapeutyczne, ocena postępów uczniów jest oceną opisową

 

5. Szkoła może podejmować działalność innowacyjną i eksperymentalną,

 

Podejmowanie uchwały w tych sprawach należy do kompetencji Rady Pedagogicznej

 

6. Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań poprzez organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkolę, ustala zasady prowadzenia zajęć, w szczególności: zajęć sportowych , muzycznych, terapeutycznych, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych. Dyrektor ustala również liczbę uczestników poszczególnych zajęć.

 

7. W celu planowania i koordynowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi istnieją w szkole zespoły składające się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Na czele zespołu stoi wychowawca klasy. Ustalenia zespołu są uwzględniane 
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Szkoła organizuje dla uczniów specjalistyczną pomoc psychologiczno­-pedagogiczną poprzez organizację zajęć i zatrudnianie specjalistów do prowadzenia poszczególnych typów zajęć. Szkoła organizuje zajęcia:

 

·  terapii pedagogicznej – nauczyciel pedagog,

 

·  poprawy wad wymowy  – nauczyciel z kwalifikacjami w zakresie logopedii,

 

·  gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej- nauczyciel, rehabilitant,

 

·  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rewalidacyjnych na oddziałach,

 

·  życia- pedagodzy specjalni.

 

8. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu właściwej diagnozy uczniów, rekwalifikacji uczniów, poradnictwa zawodowego, stałe kontakty pedagoga szkolnego z pracownikami poradni.

 

9. Szkoła współdziała z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) , udziela wszechstronnej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci i przygotowaniu ich do samodzielnego życia poprzez :

 

opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

·  pracę nauczyciela pedagoga- pedagog do dyspozycji rodziców­, konsultacje,

 

   poradnictwo,

 

·  pracę logopedy i rehabilitanta - informacje, instruktaż do ćwiczeń i pracy 
z dzieckiem w domu,

 

 

 

·   organizację spotkań dla rodziców z przedstawicielami

 

  służby zdrowia, Poradni Psychologiczno­ - Pedagogicznych , OPS, PCPR,

 

·  kontakty wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami,

 

spotkania informacyjne dla rodziców o postępach i trudnościach uczniów, sprawach wychowawczych i opiekuńczych - 4 razy do roku (ogólnoszkolne)

 

indywidualne- kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami

 

stałe systematyczne informacje dla rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczkach uczniów,

 

·  stałe kontakty wychowawców z rodzicami - oddziały życia

 

  organizację turnusów rehabilitacyjnych - ścisła współpraca z PCPR (na miarę

 

  możliwości finansowych),

 

· wyposażenia szkoły w odpowiednie pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny wyposażenie klas w urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji celów dydaktycznych (na miarę posiadanych środków),

 

·  włączanie rodziców do życia wewnątrzklasowego i organizacji imprez o  charakterze ogólnoszkolnym, współdziałanie z rodzicami w poprawie wyglądu klas, szkoły

 

·  pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów , służenie radą, pomocą w kontaktach z innymi instytucjami (OPS, PCPR, PCK),

 

·  współdziałanie z Radą Rodziców ( zasady współpracy § 3 ).

 

·  . dostęp do bezpłatnych podręczników zgodnie z przepisami MEN

 

.

 

Program wychowawczy (zał. nr 1) i profilaktyczny (zał.  nr 3) do Statutu Szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Organy szkoły i ich kompetencje

 

1. Organami szkoły są:

 

A.   dyrektor szkoły

 

B.   Rada Pedagogiczna

 

C.   Rada Rodziców

 

D.   samorząd uczniowski

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

1. Kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczą szkoły ,

 

reprezentuje ją na zewnątrz.                  

 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

 

psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne.

 

3. Współdziała z organem prowadzącym szkołę - realizuje jego zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

4. Przedkłada do zaopiniowania radzie pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, kieruje ich realizacją, składa radzie pedagogicznej sprawozdania z ich realizacji, udziela informacji o działalności szkoły radzie rodziców.

 

5. Ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

6. Przedkłada radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projekty

 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych.                 

 

7. Realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami ( Karta Nauczyciela).

 

8. Kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący.

 

9. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

 

10.Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą

 

pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.

 

11.Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

 

12.Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole

 

pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych.                       .

 

13.Dyrektor szkoły decyduje w sprawach

 

·        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 

·        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom

 

     szkoły,

 

·        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

14. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz inne informacje o działalności szkoły.

 

15. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach może występować z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub dokonać skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego, w którym uczeń nie realizujący obowiązku szkolnego ukończył 18 rok życia.         

 

16. Przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

 

17.Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły.

 

18. Za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek zakładu kształcenia nauczycieli, uczelni wyższej, może być zawarta umowa o odbywanie praktyk słuchaczy zakładu, studentów na terenie szkoły.

 

19. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwal należących do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

20. Opracowuje razem z Radą Pedagogiczną harmonogram ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole.

 

21. Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programy te tworzą szkolny zestaw programów edukacyjnych (art.22a ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 

22.Dyrektor decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego gimnazjum w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

 

23. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym objęci nauczaniem indywidualnym są zwolnieni z udziału w projekcie edukacyjnym.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

 

 

1.Kompetencje stanowiące rady

 

·  zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 

· zatwierdzanie w postaci uchwały wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 

·  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 

  w szkole,

 

·  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

·  podejmowanie uchwal w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 

·        Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

 

 

2.Rada Pedagogiczna opiniuje:

 

·  organizację pracy szkoły,

 

·  projekt planu finansowego szkoły,     .

 

·  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkolę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić

 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu szkoły, albo jego zmiany.

 

5. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej.

 

 

 

 Rada Rodziców

 

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy między rodzicami (prawnymi opiekunami) a szkolą powołana zostaje Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców i  w ich imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów i szkoły różnorodne działania.

 

2. Zasady działalności i organizacji Rady Rodziców określa regulamin.

 

3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem.

 

4. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach kształcenia i wychowywania    

 

swych dzieci.

 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkolę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

6. Do kompetencji Rady Rodziców z zastrzeżeniem ust 3 i 4, należy

 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

v programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

 

v programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców,

 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 

4) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu  o którym mowa w pkt 6 ust 1, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rade Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

7. Dyrekcja szkoły organizuje co najmniej raz w roku spotkanie z rodzicami stwarzające możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńcze.

 

8. Rada Rodziców w celu wspierania statutowej działalności szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

 

( zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców).

 

9. Rada Rodziców ma prawo przedstawiać dyrektorowi szkoły swoją opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego nauczycieli, rada powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

10. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Rodziców do zaopiniowania plan nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie i wnioski wypływające ze sprawowanego nadzoru w danym roku szkolnym.

 

11. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

 

 

 

 Samorząd uczniowski

 

 

 

1. Uczniowie szkoły mają prawo do zrzeszania się w organizacjach uczniowskich i młodzieżowych działających na terenie szkoły.

 

2. Powszechną organizacją uczniowską jest samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły, samorządu uczniowskiego nie tworzą uczniowie głębiej upośledzeni umysłowo.

 

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin.

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Samorząd uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrekcji szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły - a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów określonych ustawą.

 

6. Opiekun samorządu może być rzecznikiem praw ucznia w jego sporze z nauczycielami lub dyrekcją szkoły.

 

7. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi zawarte w kompetencjach organów szkoły i regulaminach działania poszczególnych organów.

 

 

 

§ 4

 

Organizacja szkoły

 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się na poszczególnych etapach edukacji wszystkich obowiązkowych, przewidzianych podstawą programową i szkolnym planem nauczania przedmiotów.

 

2. Minimalny standard opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.

 

3. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów w szkole

 

a) liczba uczniów w oddziale powinna wynosić

 

·w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ­- od 10 do 16,

 

·   w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  od 6 do 8,

 

·  w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim  - od 2 do 4,

 

·  w oddziałach dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi -  od 2 do 4,

 

b) w przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują

 

niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust 2a liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby,

 

c) w uzasadnionych przypadkach,  za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ust 2a i 2b,

 

d) szkoła może organizować na wniosek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i na podstawie skierowania Starosty Powiatu Szamotuły nauczania indywidualne dla uczniów na terenie domu ucznia lub w wyjątkowych wypadkach na terenie szkoły. Organ prowadzący przyznaje określoną liczbę godzin nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi obowiązującymi w tej sprawie przepisami.

 

4. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego, tworzenie oddziałów przedszkolnych określają­ odrębne przepisy.

 

5.-uchylony-.

 

6. Szkoła prowadzi oddziały Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami, liczba uczniów w oddziale zgodna z normami zawartymi w § 4 pkt.3 pdpkt.a.

 

7.Przy Zespole Szkół Specjalnych działa Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka realizowane przez Zespół Wczesnego Wspomagania złożony z nauczycieli posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka – logopedy, rehabilitanta, oligofrenopedagoga. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący szkołę na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez instytucję stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć. Spotkania z dzieckiem i jego rodzicami odbywają się w szkole lub w domu rodzinnym dziecka. Wymiar godzin pracy wynosi 4-8 godzin na każde dziecko. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3 osobowych z udziałem rodziców.

 

 

 

§ 5

 

 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.

 

2.  Zajęcia z wychowania fizycznego od IV klasy szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu lekkim są prowadzone w grupach z podziałem na dziewczynki i chłopców, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale klasowym. Jeżeli liczba dziewcząt lub chłopców w oddziale jest mniejsza niż 5,  zajęcia prowadzi się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

3. W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w zespołach klasowych złożonych z uczniów różnych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum, tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną. Liczba uczniów w takim zespole zgodna z normami zawartymi w § 4 -ust 2

 

4. W szkole przysposabiającej do pracy zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy także w zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

5. W szkole przysposabiającej do pracy w uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą specjalną a daną jednostką.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

1.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

2.     Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust 1.

 

3.     Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim szkoła realizuje w zależności wskazań PPP, możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych tych uczniów zajęcia:

 

Ø   zespołowe w wymiarze nie więcej niż 6 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo

 

Ø   indywidualne w wymiarze nie więcej niż 4 godziny dziennie, 10 godzin tygodniowo.

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawcze, organizuje się pomoc przy odrabianiu lekcji.

 

3. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i warunki spożywania ciepłego napoju na II śniadanie oraz obiadu w świetlicy szkolnej

 

§ na miarę możliwości dla dzieci z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatne dożywianie w postaci II śniadania,

 

§ szkoła współpracuje z OPS-ami w celu refundacji obiadów dla        dzieci z rodzin najuboższych

 

 

 

 

 

§ 8

 

 

 

1.Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do  gimnazjum, którzy po rocznym uczęszczaniu  i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

 

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia,  na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) , przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,  uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

 

3. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawami programowymi przewidzianymi do realizacji dla uczniów o różnym stopniu  niepełnosprawności intelektualnej, w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

 

5. Przysposobienie do pracy może być realizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkoła prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

6. W szkole na potrzeby przysposobienia do pracy organizuje się pracownię gospodarstwa domowego odpowiednio wyposażoną , umożliwiająca realizację zajęć z zakresu gospodarstwa domowego , szycia , prac porządkowych wokół domu.

 

 

 

§ 9

 

 

 

Zadania i organizacja biblioteki szkolnej

 

 

 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, mogą z niej również korzystać rodzice uczniów i inne osoby na  tych samych zasadach.

 

2. Godziny pracy biblioteki określa corocznie dyrektor szkoły.

 

3. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

§ popularyzacja książek i czasopism

 

§ zapoznawanie uczniów z biblioteką, księgozbiorem, katalogami- wyrabianie  

 

   umiejętności korzystania, wyszukiwania książek       

 

§ rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych uczniów

 

§ zapoznawanie uczniów z biblioteką, księgozbiorem, katalogami- wyrabianie

 

§ umiejętności korzystania, wyszukiwania książek

 

§  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych uczniów

 

§ tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

 

   informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią

 

   informacyjną,

 

§ organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i

 

   społeczną

 

§ prowadzenie lekcji bibliotecznych

 

4. Nauczyciel bibliotekarz opracowuje plan pracy biblioteki na dany rok szkolny.

 

5. Współpracuje z innymi bibliotekami, organizując wycieczki, informując nauczycieli i uczniów o nowościach znajdujących się w dużych bibliotekach miejskich i pedagogicznych.

 

 

 

§ 10

 

 

 

1. Szczegółową organizację nauczania i wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę (art.31 ust.6a ustawy o systemie oświaty).

 

2. W arkuszu organizacji szkoły specjalnej  zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły specjalnej, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę specjalną oraz  ogólną liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

 

 

 

 

§ 11

 

 

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

§ 12

 

 

 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

 

 

 

1. W szkole dla prawidłowego przebiegu procesów dydaktycznych, rewalidacyjnych i właściwego funkcjonowania szkoły zatrudnia się:

 

a) pracowników pedagogicznych - pedagogów specjalnych, nauczycieli przedmiotowców z kwalifikacjami do pracy w szkole specjalnej, nauczyciela psychologa lub pedagoga, nauczyciela logopedę, nauczycieli reedukatorów, rehabilitanta

 

b)  pracowników administracji i obsługi ,

 

2. W klasach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela.

 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnianie pomocy nauczyciela w klasach V, VI i klasach gimnazjalnych. Zakres obowiązków pomocy nauczyciela określa dyrektor szkoły.

 

4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole korzystają z uprawnień przysługującym funkcjonariuszom państwowym.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

 

 

 

 

§ 14

 

 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za :

 

§      bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów dlatego:

 

a)     opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela /wyjście w trakcie zajęć/ jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie za zgodą dyrektora inny pracownik szkoły,

 

b)    nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu właściwej opieki,

 

c)     wyjście poza teren szkoły odbywa się za zgodą dyrektora i po umieszczeniu odpowiedniego wpisu w dzienniku wyjść,

 

d)    organizacja wycieczek szkolnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,

 

e)     dyżury nauczycielskie w czasie przerw są obowiązkowe, pełnione zgodnie z planem dyżurów / planem zastępstw / i muszą być pełnione aktywnie,

 

§      prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego z uwzględnieniem ustaleń  

 

wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz  własnych obserwacji uczniów analizowanie zasadności pobytu dziecka w placówce i w przypadku uzasadnionych wątpliwości skierowania go do Poradni Psychologiczno­- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej na powtórne badania,

 

§ opracowywanie rocznych planów nauczania dostosowanych do możliwości  zespołu klasowego z którym pracuje, zgodnych podstawami programowymi

 

 

 

§ opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz indywidualnych programów zajęć we współpracy z psychologiem dla głęboko upośledzonych umysłowo uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na  podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej ucznia,

 

§ właściwe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

§ doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy

 

 merytorycznej.

 

2.W zakresie zadań nauczyciela wchodzi realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów (art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b Karta Nauczyciela).

 

 

 

§ 15

 

 

 

1.    Nauczyciele pracujący w szkole mogą tworzyć zespoły problemowo ­- zadaniowe, zespoły samokształceniowe.

 

2.     Cele i zadania zespołu obejmują:

 

§ organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji  

 

         podstaw programowych, programów nauczania, opracowywania planów pracy, uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji,

 

§ organizowania wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia   zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 

§ współdziałania w organizowaniu klas, pracowni, a także w uzupełnianiu ich

 

wyposażenia,

 

§ wspólne opracowywanie, opiniowanie autorskich, innowacyjnych i

 

  eksperymentalnych programów nauczania,

 

§ ustalanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z  uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

 

3.    Dyrektor szkoły specjalnej może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły specjalnej na wniosek zespołu.

 

 

 

§ 16

 

 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w miarę możliwości organizacyjnych szkoły przynajmniej w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

3. Do zadań i obowiązków nauczyciela wychowawcy należy :

 

·        kierowanie zespołem nauczycieli w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

 

·        otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,

 

·        współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie,

 

·        na miarę możliwości planowanie i organizowanie z uczniami i ich

 

rodzicami (prawnymi opiekunami) różnych form życia zespołowego

 

mediacje w rozstrzyganiu kwestii spornych między uczniami, między

 

uczniami i nauczycielami,

 

·        informowanie na bieżąco rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach ucznia w szkole,

 

·        organizowanie spotkań z rodzicami,

 

·        udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

 

·        bycie bezstronnym i obiektywnym w ocenie oraz sprawiedliwym w traktowaniu wszystkich uczniów,

 

·        informowanie na miesiąc przed wystawieniem ocen końcowych (semestralnych, końcoworocznych) rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej,

 

·        dobra znajomość środowiska rodzinnego swoich uczniów,     .

 

·        opracowywanie i realizacja klasowych planów pracy wychowawczej wynikających z programu wychowawczego szkoły i planu pracy dydaktyczno –wychowawczo - opiekuńczego szkoły, dostosowanych do specyfiki danego zespołu klasowego,

 

·        informowaniu rodziców o wszelkich zmianach dotyczących tygodniowego planu zajęć edukacyjnych związanych z nieobecnościami nauczycieli uczących ucznia, /skróconych z tego powodu zajęciach, późniejszym rozpoczynaniu zajęć /.     

 

4. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły jeżeli wymaga tego plan organizacyjny szkoły na dany rok szkolny, albo na wniosek większości rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.     

 

5. Od przydziału wychowawstwa klasy może odwołać się nauczyciel jak i rodzice, składając dyrektorowi szkoły na piśmie prośbę o zmianę z uzasadnieniem, która będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

§ 17

 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

 

 

 

1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , za zgodą rodziców, na ich wniosek złożony do Dyrektora Szkoły.  

 

2. W przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kierowanego do gimnazjum również na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o przystąpieniu do obowiązkowego sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie.

 

3. W przypadku ucznia kierowanego do szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

1. Uczeń ma prawo do :

 

· opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

 

   bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź

 

   psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności,

 

· prawo do swobody myśli, sumienia, religii,

 

· prawo do wypowiedzi i wyrażania poglądów,

 

· wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,

 

· prawo do nauki - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z

 

  zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,

 

· prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

 

· prawo do korzystania z dóbr kultury,

 

· prawo do ochrony zdrowia,

 

· prawo do prywatności,

 

· korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi

 

przepisami,

 

· szczególnie troskliwego traktowania w procesie dydaktyczno ­- wychowawczym, rewalidacyjnym,

 

· rozwijania zainteresowań,

 

· sprawiedliwych, obiektywnych i jawnych ocen,

 

· korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,     

 

   księgozbioru biblioteki szkolnej,

 

·        uczeń ma prawo zwolnić się z zajęć tylko na pisemną / lub telefoniczną/ prośbę rodziców  / prawnych opiekunów / , w której zostanie podana data i godzina zwolnienia ucznia.

 

 

 

2. Uczeń ma obowiązek

 

· uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem,

 

· aktywnie uczestniczyć z zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, rozwijać swoje

 

  zdolności i zainteresowania,

 

· odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

  zachowywać się zgodnie z zasadami kultury i współżycia w grupie,

 

· chronić własne życie i zdrowie,

 

· dbać o zdrowie innych uczniów - swoim zachowaniem nie stanowić dla innych zagrożenia,

 

· dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, pomoce

 

  dydaktyczne, przybory szkolne, podręczniki szkolne,

 

 

 

 

 

·        przedstawiać w terminie 7 dni pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie

 

a)zaświadczenia lekarskiego,

 

b)oświadczenia rodziców uzasadniającego nieobecność,

 

·        dbać o schludny wygląd,

 

·        uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego jeżeli taki zostanie w szkole wprowadzony,

 

·        przestrzegać zasad korzystania z telefonu komórkowego w szkole:

 

a) zabrania się używania telefonu na terenie szkoły.

 

W przypadku niezastosowania się uczniów do zakazu, telefon będzie odebrany i przekazany rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia / po osobistym zgłoszeniu się do dyrektora szkoły,    

 

·        przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły uzgodnionych z rodzicami

 

i zgodnych z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

 

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów

 

1. Nagrody

 

§ pochwala ucznia w dzienniczku lub zeszycie kontaktów, pochwala

 

  ustna wobec całej klasy, pochwala wobec całej społeczności uczniowskiej,

 

  dyplomy uznania, nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego,

 

   listy pochwalne, wpisy do " Złotej Księgi Uczniów", stypendia przyznawane przez organ prowadzący szkołę.

 

        

 

2. Kary

 

·  upomnienia, nagany udzielane uczniowi w zeszycie kontaktów, dzienniczku

 

ucznia, upomnienia i nagany ustnej wychowawcy klasowego, dyrektora  szkoły, obniżenie oceny zachowania,

 

·        w przypadku uczniów którzy ukończyli 18 rok życia uczęszczających do gimnazjum Rada   Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku gdy:

 

v uczeń notorycznie opuszcza zajęcia szkolne i nie może być klasyfikowany,

 

v swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczniów prezentuje postawę demoralizującą,

 

·  w przypadki uczniów uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej

 

 Rada   Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku gdy:

 

v uczeń notorycznie opuszcza zajęcia szkolne i nie może być klasyfikowany,

 

v swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczniów,

 

 

 

3. Szkoła zobowiązana jest do informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznaniu nagrody lub zastosowanej wobec ucznia kary wraz z jej uzasadnieniem.

 

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

5. Ukarany uczeń może odwołać się od wykonania kary w ciągu 7 dni do wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego lub do dyrektora szkoły.

 

W imieniu ucznia niepełnoletniego mogą odwołanie złożyć rodzice (prawni opiekunowie ucznia). W przypadku sprawy konfliktowej dyrektor powołuje w ciągu 14 dni zespół złożony z przedstawicieli rodziców, opiekuna samorządu uczniowskiego i wychowawcy klasy w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

 

6. Szkoła realizuje własny program wychowawczy mający na celu zapobieganie przemocy, uzależnieniom i demoralizacji.

 

7. W rokrocznie opracowanym przez szkołę i przedstawianym do akceptacji rodzicom na ogólnoszkolnym zebraniu rady rodziców planie pracy dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczym szkoły zawarte są działania mające na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i demoralizacją

 

·  szkoła prowadzi profilaktykę antynikotynową,

 

·  szkoła prowadzi profilaktykę antyalkoholową,

 

·  szkoła prowadzi profilaktykę antynarkotykową,

 

·  szkoła prowadzi profilaktykę prozdrowotną

 

·  szkoła prowadzi profilaktykę dotyczącą różnego rodzaju używek.

 

 

 

Szkoła do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem demoralizacji i przemocy współpracuje z  rodziną dziecka, Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, OPS-ami, PCPR, służbą zdrowia, Sanepidem.

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1.     Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierających nazwę zespołu:

 

               Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach

 

2. Pieczęcie szkoły specjalnej wchodzącej z skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły z zastrzeżeniem ust.3

 

3.  Pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład zespołu szkół ,którą opatruje się świadectwa szkolne nie zawiera nazwy tego zespołu. Szkoła używa pieczęci urzędowych w następującym brzmieniu:

 

v Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szamotułach,

 

v Gimnazjum Nr 2 w Szamotułach,

 

v Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Szamotułach.

 

4. Tablica umieszczona na budynku szkoły zawiera nazwę zespołu i szkół

 

   wchodzących w jego skład:

 

 

 

                           Zespół  Szkół im. Jana Brzechwy

 

                                  Szkoła Podstawowa Nr 5

 

                                        Gimnazjum Nr 2

 

                         Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

§ 19

 

 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

 

 

 

 

 

§ 20

 

 

 

1.       Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

 

2.    Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sobczak 20-02-2017 14:10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sobczak 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sobczak 20-02-2017 14:10:51