Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

 

Uczniów w Zespole Szkół Specjalnych

im. Jana Brzechwy w Szamotułach

 

 

 

-Szkoła Podstawowa nr 5

-Gimnazjum nr 2

-Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI WSTĘPNE:

1.     Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowe i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę postawę, oraz formułowaniu oceny.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach ,

trudnościach w uczeniu, zachowaniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 2

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:                                                                      

a) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych dostosowanych do        

     indywidualnych możliwości uczniów, biorących pod uwagę rodzaj dysfunkcji,                                          

     wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz informowaniu o nich uczniów i  

     rodziców ( prawnych opiekunów )                

    b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć        

      edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,

 c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru ) oraz  rocznej

     oceny klasyfikacyjnej zachowania

 e) ustalanie kryteriów oceniania zachowania

 f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych   

     (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

     edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

  g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

      informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 3

 

1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców

  [prawnych opiekunów] o:

a)wymaganych edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych [semestralnych]ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej [semestralnej] oceny   

   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  

  rodziców [opiekunów prawnych] o:

a)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

b)warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

  klasyfikacyjnej zachowania

c)skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4

 

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 5

 

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki i należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 6

 

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny  klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Zasady klasyfikowania uczniów oraz procedury podwyższania proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

§ 7

 

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu –według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikowania zachowania.

2.Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w   stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z  §8 ust.7 i §9 ust.5

3.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w styczniu.

4.Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §8 ust.6 i §9 ust.3

Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, ocena z zachowania jest oceną opisową.

Oceny sporządza nauczyciel na podstawie kart osiągnięć uczniów [załącznik nr 1],

według opracowanego przez siebie schematu [załącznik nr2].Oceny bieżące

    – załącznik nr 1a.

5. Klasyfikacja roczna ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §8 ust.7 i §9 ust.5

6.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, według skali, o której mowa odpowiednio w§8 ust.3i §8 ust.9 ust.2

7.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §8 ust.7 i §9 ust.5

8.Przed rocznym [semestralnym] klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

poszczególni nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców [prawnych opiekunów] o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły:

a)      na piśmie [zapis w dzienniczku ucznia] na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i egzekwujemy pod nimi podpis rodziców,

b)      w wypadku gdy przewidywana ocena jest oceną niedostateczną nauczyciel jest zobowią-

      zany poinformować rodziców ucznia [prawnych opiekunów] na piśmie [list polecony],  

      lub w bezpośredniej rozmowie z rodzicami na miesiąc przed klasyfikacyjnym

      posiedzeniem rady pedagogicznej,

c)   po zapoznaniu z proponowanymi ocenami uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)

      mogą złożyć do nauczyciela danego przedmiotu pisemną prośbę o podwyższenie

      przewidywanej  oceny klasyfikacyjnej ( z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może

      zostać podwyższona o więcej niż  jeden stopień) z zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch

      dni od uzyskania informacji.

      Nauczyciel w ciągu dwóch dni od otrzymania prośby ustala:

v  formę poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej

v  termin poprawy

         i powiadamia o nich ucznia , rodziców i dyrektora.

         Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczną oceną

         klasyfikacyjną z zastrzeżeniem  § 11ust.2 a)

   d)  informacje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjne zachowania wychowawca

         przekazuje rodzicom nie później niż do 30 kwietnia danego roku,

 e)   po zapoznaniu z proponowaną oceną uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie)

       mogą złożyć do wychowawcy pisemną prośbę o podwyższenie

       przewidywanej  oceny klasyfikacyjnej ( z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może

       zostać podwyższona o więcej niż  jeden stopień)  zachowania.

       wychowawca ustala formy poprawy ustalonej wcześniej oceny zachowania. Ustalona

       przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z

       zastrzeżeniem § 11 ust.2 b)

9.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna [semestralna] może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §  12 ust. 1.

10.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,

   a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów.

 

Zasady oceniania i obowiązująca skal ocen

 

 

A/ Oceny z zajęć edukacyjnych

§ 8

 

1.Oceny bieżące ustala się według skali:

 

a)      stopień celujący – 6

b)     stopień bardzo dobry – 5

c)      stopień dobry – 4

d)     stopień dostateczny – 3

e)      stopień dopuszczający – 2

f)       stopień niedostateczny – 1

 

Dopuszcza się w ocenach bieżących używanie znaku (+) i ( -) przy stopniach 2,3,4,5.

Oceny bieżące wymienione powyżej nie dotyczą uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym dla tych uczniów oceny są ocenami opisowymi.

Oceny bieżące uczeń otrzymuje między innymi [nie dotyczy uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych umysłowo] za:

 

a)      odpowiedzi ustne

b)      odpowiedzi pisemne

c)      staranność prowadzenia zeszytu

d)     przygotowanie do lekcji

e)      aktywność na lekcji , zaangażowanie na lekcji

f)       kartkówki

g)      sprawdziany

h)      prace klasowe

i)        testy wiadomości i umiejętności – całoroczne

j)        wytwory prac

k)      pracę w grupach

 

kartkówka- forma sprawdzenia wiadomości ucznia, nie musi być zapowiedziana jest trakto-

wana jako ustna odpowiedź ucznia

sprawdzian- musi być zapowiedziany, nauczyciel określa partie materiału jaki obejmie

sprawdzian [od 3 do 5 ostatnich lekcji], nie powinno być kilku sprawdzianów w ciągu jednego dnia

praca klasowa- powinna być zapowiedziana przynajmniej jeden tydzień przed, powinna odbywać się po wcześniejszym powtórzeniu działu, partii materiału, który będzie obejmować,

w ciągu jednego dnia można przeprowadzić jedną pracę klasową.

Jeżeli uczeń z pracy klasowej otrzymał ocenę dopuszczającą lub niedostateczną musi w ciągu

dwóch tygodni przystąpić do jej poprawy.

Jeżeli uczeń był nieobecny usprawiedliwiony w dniu, którym odbywała się praca klasowa,

pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Nauczyciel sprawdziany i prace klasowe przedstawia rodzicom do wglądu i podpisu.

Test wiadomości i umiejętności przeprowadza się w maju, jest podsumowaniem całorocznej

pracy ucznia, musi być zapowiedziany dwa tygodnie wcześniej, jeżeli uczeń otrzyma ocenę

negatywną musi poprawić ją w ciągu dwóch tygodni.

2.Uczeń ma prawo zgłosić swoje nie przygotowanie do lekcji trzykrotnie w ciągu semestru

   bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej.

3.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

4.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły

  podstawowej poprzez klasy gimnazjalne ustala się według następującej skali:

 

a)      stopień celujący- 6

b)     stopień bardzo dobry- 5

c)      stopień dobry- 4

d)     stopień dostateczny- 3

e)      stopień dopuszczający- 2

f)       stopień niedostateczny- 1

 

Dopuszcza się przy ocenianiu śródrocznym używanie znaków (+) i (-) przy stopniach 2,3,4,5

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach a)-e).

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu f).

 

5.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

  zachowania.

6.Określenie ogólnych kryteriów dla poszczególnych ocen załącznik nr 3.

7.W klasie I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową [patrz § 4 ust. 2].

8. Oceny klasyfikacyjne śródrocznej i rocznej wymienione powyżej nie dotyczą uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym dla tych uczniów oceny są ocenami opisowymi.

 

 

B/ Oceny  zachowania

§ 9

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 b)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 c)  dbałość o honor i tradycje szkoły

  d)  dbałość o piękno mowy ojczystej

  e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

  f)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 g)  okazywanie szacunku innym osobom

2.Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły

  podstawowej, ustala się według następującej skali:

  wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

  Szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb ustalania oceny zachowania, tryb odwołania           

  się rodziców [prawnych opiekunów] ucznia od ustalonej oceny stanowi- załącznik nr 4.

3.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4.W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową. Nauczyciel

  dokonuje oceny opisowej na podstawie szczegółowych kryteriów oceny zachowania

  stanowiących- załącznik nr 5.

5.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)      ocenę z zajęć edukacyjnych

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem

      ust. 5 i 6

6.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

   klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń

   klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

9.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczną.

   Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej [semestralnej] stwierdzono, że poziom osiągnięć

   edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo

   wyższej [semestrze programowo wyższym], szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi

   szansę uzupełnienia braków.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 10

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny.

3.Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub

na wniosek jego rodziców [prawnych opiekunów] rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu

   egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części- pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami [prawnymi opiekunami].

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 10 pkt 2, 3 i 4 przeprowadza

Komisja w której skład wchodzą:

1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora  

    szkoły, w której skład wchodzą:

   1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji

   2)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin

11.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem,  oraz jego rodzicami [prawnymi opiekunami]

     liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów

     rodzice [prawni opiekunowie] ucznia.

13.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,

c)termin egzaminu klasyfikacyjnego,

d) imię i nazwisko ucznia

c)zadania (ćwiczenia)egzaminacyjne,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokółu ,załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14.Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

 [semestralna] ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

16.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

Zasady i procedury postępowania w przypadku stwierdzenia, iż oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen.

 

§ 11

 

1. Uczeń lub jego rodzice [ prawni opiekunowie] mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

   szkoły, jeżeli uznają, że roczna [semestralna] ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

   lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami

   prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie

   do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna [semestralna] ocena klasyfikacyjna z zajęć  

  edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie

  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje  

  komisję, która:

a)w przypadku rocznej [semestralnej] oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-

   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej

   i ustnej, oraz ustala roczną [semestralną] ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

   edukacyjnych w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

   zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku

   równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) , uzgadnia się z uczniem i jego

   rodzicami [prawnymi opiekunami]

4.W skład komisji wchodzą:

    1) w przypadku rocznej [semestralnej] oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

        a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły-

            jako przewodniczący komisji,

        b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

        c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

 

   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

        a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły

   jako przewodniczący komisji,

        b) wychowawca klasy,

        c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

             klasie,

        d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

        e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

        f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

        g) przedstawiciel rady rodziców.

5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a) i b), może być zwolniony z udziału w pracy

  komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

  przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

  edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w po-

  rozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6)Ustalona przez komisję roczna [semestralna] ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

  oraz roczna klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej [semestralnej]

 

   oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku

   egzaminu poprawkowego. 

7.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) w przypadku rocznej [semestralnej] oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     a) skład komisji

     b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a)

     c) zadania [pytania] sprawdzające,

     d) ustaloną ocenę;

     e) imię i nazwisko ucznia

     f) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     a) skład komisji,

     b) termin posiedzenia komisji,

     c) wynik głosowania,

     d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

     e) imię i nazwisko ucznia

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą

  informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym

  mowa w ust. 2 pkt a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

  terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej [semestralnej] oceny

  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

  że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu  

  poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

  niedostateczna roczna [semestralna] ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być

  zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §12 pkt 1, § 11 ust. 2

12.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

   ostateczna z zastrzeżeniem § 11 ust.2.

                                                   

Zasady organizowania egzaminu poprawkowego

§ 12

 

1.Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji

rocznej (semestralnej)  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu

  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, technologii informacyjnej oraz wychowania

  fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład

  komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek  komisji

5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku   dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o  ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym

  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez

  dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,

  z zastrzeżeniem ust. 9.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia na szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego), ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

 

Zasady promowania uczniów

 

§ 13

 

1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,

  jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oraz pierwszej gimnazjum uczeń

  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych

  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne

  roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się

  do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu

  z rodzicami [prawnymi opiekunami].

4.Uczeń, który trafiając do szkoły na podstawi orzeczenia PPP, na wniosek rodziców i skierowania

  organu prowadzącego, ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu

  nauczania, a który uzyskuje oceny pozytywne zgodnie z obowiązującym systemem oceniania -

  ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym

  programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do

  klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Przepis dotyczy uczniów

  szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

 

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych).

6.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust.6, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 14

 

  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
  3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a)      Wybranie tematu projektu edukacyjnego

b)      Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

c)      Wykonanie zaplanowanych działań

d)     Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

e)      Podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym

  1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala:

a)      Zadania nauczyciela o którym mowa w ust.

b)      Czas realizacji projektu edukacyjnego

c)      Termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego

d)     Inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

  1. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  3. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  5. W przypadkach, o których mowa w ust.9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Ustalenia dotyczące zasad ukończenia szkoły danego typu

 

§ 15

 

1.Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo

  najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich

  zajęć edukacyjnych, a ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu, o którym

  mowa w § 15 ust. 1 i 2./ nie dotyczy uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych

  umysłowo/

2.O ukończeniu każdego typu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

  umiarkowanym  lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej

  rada pedagogiczna,  uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia w porozumieniu z

  rodzicami (prawnymi opiekunami )

3.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

 

§ 16

 

1.Uchyla się

2.W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin obejmujący:

1)      umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych

2)      umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

      zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”

3)  wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

3. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego

     nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

 

§ 17

 

1.Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie

   ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2.Komisja Egzaminacyjna przygotowuje arkusze egzaminu

   gimnazjalnego.

3.Egzamin organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora 

   komisji okręgowej.

4.Dyrektor Komisji Okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

  do przeprowadzenia egzaminu.

5.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, powołuje członków szkolnego zespołu –

   egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu.

6.Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do   indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia PPP, w tym

  publicznej poradni specjalistycznej.

7.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie

  przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

8.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością,

  który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony

  przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu

  gimnazjalnego na wniosek rodziców [prawnych opiekunów], zaopiniowany przez dyrektora

  szkoły.

 

§ 18

 

1.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie albo przerwał egzamin  gimnazjalny, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

2.Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiednio części tego egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiednio części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

3.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

4.W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie

  do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

 

§ 19

 

1.Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

2.Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

3.Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

                                                              

§ 20

 

1.Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły w terminie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem  zajęć dydaktyczno-wychowawczych a w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 1 i 2 do dnia 31 sierpnia danego roku.

3.Na prośbę absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniony

  do wglądu.

 

 

§ 21

 

 

1.Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację

   przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Regulamin Oceniania  Zachowania

 

I Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów

 

 

1/ Zachowanie wzorowe

 

Uczeń prezentuje postawy wzorowe we wszystkich przejawach życia szkoły i poza nią.

 

W tym przede wszystkim:

a/ godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

b/ dba o honor i tradycje szkoły

 c/ bierze twórczy i aktywny udział w życiu szkoły

 d/ reprezentuje szkołę na zewnątrz i osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach,

     zawodach

 e/ jest zdyscyplinowany i uprzejmy wobec nauczycieli i personelu szkoły

 f/ jest koleżeński, służy pomocą młodszym kolegom

 g)/dba o swój wygląd zewnętrzny, do szkoły przychodzi czysty i schludnie

      ubrany, dba o higienę osobistą 

 h/aktywnie bierze udział w organizowanych przez szkołę imprezach i

     uroczystościach

 i/ godnie reprezentuje barwy szkoły, dba o jej dobre imię

 j/ szanuje znajdujący się w szkole sprzęt i pomoce dydaktyczne

 k/dba o kulturę języka ojczystego

 l/ prezentuje wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych

ł/ podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 

 

2/ Zachowanie bardzo dobre

   

Uczeń prezentuje bardzo dobre postawy w szkole i poza nią.

 

W tym przede wszystkim:

 a/ bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły

 b/ jest zdyscyplinowany i uprzejmy wobec nauczycieli i personelu szkoły

 c/ jest koleżeński, służy pomocą młodszym kolegom

 d/ dba o swój wygląd zewnętrzny

 e/ godnie reprezentuje barwy szkoły, dba o dobre jej imię

 f/ szanuje znajdujący się w szkole sprzęt i pomoce dydaktyczne

 g/ dba o kulturę języka ojczystego

 h/ prezentuje bardzo dobry stosunek do obowiązków szkolnych

 i/ pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

 

 3/ Zachowanie dobre

 

Uczeń prezentuje dobre postawy w szkole i poza nią.

 

 W tym przede wszystkim:

  a/ włącza się do organizacji imprez szkolnych i klasowych

  b/ nie sprawia kłopotów wychowawczych

  c/ jest uprzejmy wobec nauczycieli i pracowników szkoły

  d/ jest koleżeński wobec kolegów i koleżanek

  e/ dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą

  f/ dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne

  g/ prezentuje dobry stosunek do obowiązków szkolnych

  h/ prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu  gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

 

 

4/ Zachowanie poprawne

 

 Uczeń prezentuje poprawne postawy w szkole i poza nią.

 

W tym przede wszystkim:

 a/ bierze udział w życiu klasowym

 b/ zachowuje się poprawnie wobec nauczycieli i pracowników szkoły

 c/ dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą

 d/ nie zawsze dba o kulturę języka ojczystego

 e/ wykazuje obojętny stosunek wobec troski o dbałość o sprzęt szkolny i

     pomoce dydaktyczne

 f/ prezentuje poprawny stosunek do kolegów

 g/ prezentuje poprawny stosunek do obowiązków szkolnych stara się nie mieć

     nieusprawiedliwionych nieobecności, rzadko zdarzają mu się ucieczki z

     lekcji

 h/ zachowuje się poprawnie na wycieczkach, podczas wspólnych wyjść

     klasowych

i/ wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 

5/ Zachowanie nieodpowiednie

 

Uczeń prezentuje nieodpowiednią postawę w szkole i poza nią.

 

W tym przede wszystkim:

  a/ jest nie koleżeński wobec uczniów i nieuprzejmy wobec nauczycieli i

      pracowników szkoły

  b/ nie włącza się w życie klasy i szkoły

  c/ nie dba o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, nie przestrzega

      regulaminu ucznia m.in. pali papieros

  d/ pije alkohol

  e/ sprawia kłopoty wychowawcze

  f/ nie wykonuje poleceń nauczycieli

  g/ nie przestrzega zasad bezpieczeństwa

  h/ nie dba o kulturę języka ojczystego

  i/ niszczy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

  j/ ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności, często ucieka z lekcji

  k/często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

 

 

6/ Zachowanie naganne

 

   Uczeń prezentuje naganną postawę w szkole i poza nią.

 

W tym przede wszystkim:

 a/ jest arogancki i wulgarny wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów

 b/ nagminnie łamie postanowienia statutu dotyczące praw i obowiązków ucznia

 c/ wchodzi w konflikt z prawem

 d/ niszczy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, namawia do tego innych

 e/ jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu kolegów

 f/ pije alkohol, pali papierosy i namawia do tego innych

 g/ często ucieka z lekcji, nakłania do tego kolegów, ma dużą liczbę

     nieusprawiedliwionych nieobecności

 h/nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

 

 

II Tryb ustalania ocen z zachowania ucznia.

 

 1/ samoocena uczniów w klasie.

 2/ analiza zachowań zespołu klasowego z wychowawcą klasy.

 3/ konsultacje wychowawcy klasowego z innymi nauczycielami.

 4/ właściwe terminowe informowanie rodziców o proponowanej ocenie zachowania

    [ semestralnej , rocznej]

 4/ wychowawca klasy ustala zgodnie z przyjętymi kryteriami, trybem i zasadami ocenę

      z zachowania ucznia.

 5/ ocena ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 11 ust.2 WSO

 

 

III  Zasady ustalania oceny z zachowania dla ucznia.

 

 

1/ Ocena musi być obiektywna i sprawiedliwa.

2/ Należy uwzględnić sytuację rodzinną ucznia, stopień upośledzenia i inne okoliczności

     mające wpływ na zachowanie ucznia.

 

 

IV  Odwołania dotyczące oceny zachowania

 

1/   Uczeń i jego rodzice mają prawo zgłosić prośbę o podwyższenie proponowanej oceny

      zachowania, postępowanie zgodne z § 7 ust. 8 pkt e)  WSO

2/   Jeżeli ocena zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi

       procedury wystawiana oceny uczeń lub rodzic mogą odwołać się do dyrektora szkoły

       procedury postępowania zawarte w § 11 WSO

3/  Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od ustalonej oceny w ciągu 14 dni do

      wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

      W przypadku sprawy konfliktowej dyrektor powołuje w ciągu 7 dni zespół złożony

      z przedstawiciela rodziców, opiekuna samorządu i wychowawcy klasy w celu ponowne-

      go rozpatrzenia sprawy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bernadeta Adamska 20-02-2017 13:53:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bernadeta Adamska 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Bernadeta Adamska 20-02-2017 13:53:40