Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program profilaktyki szkoły 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ

 im. JANA BRZECHWY

W SZAMOTUŁACH

 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

NA LATA 2016/2017

 

1.       Wstęp

 

Program profilaktyki szkoły  jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje  zachowania. Realizacja  programu profilaktyki  jest przewidziana na trzy lata, począwszy od roku szkolnego 2016/2017

 

2.       Podstawa prawna:

•         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.(tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

•         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

•         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze

zm.),

•         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

•         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226),

•         Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.

z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),

•         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),

•         Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r.

poz. 124),

•    Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).

 

            3. Założenia programu:

1)      główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,

2)      zadaniem Szkoły  jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym,

3)      profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki zachowań,

4)      profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach będzie opierała się na następujących działaniach:

 

a)      wzmocnienie pracy z uczniami ,

b)     wzbogacenie   oferty   zajęć   pozalekcyjnych   -  koła  zainteresowań,   zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów oraz zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej,

c)      wspomaganie  rozwoju  moralnego  uczniów  (poszanowanie  norm,  wartości i autorytetów),

d)     stwarzanie   uczniom   warunków   do   rozwijania   własnych   zainteresowań i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami pozalekcyjnymi,

e)      wspomaganie   rodziców   w   prawidłowym   pełnieniu   przez   nich   funkcji wychowawczych;

 

5)   Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:

a)   placówki kulturalno-oświatowe (ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino, 
muzea i inne):

•         uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,

•         udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,

•         udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,

 

 

b)   placówki    oświatowo-opiekuńcze    (poradnia    psychologiczno-pedagogiczna,
poradnia uzależnień):

•         pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,

•         pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,

•         udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

•         udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów;

 

c)   wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja):

•         współpraca z kuratorem, sadem rodzinnym,

•         udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości.

 

4.         Cele programu:

1)      dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,

2)      systematyczne  diagnozowanie  zachowań  uczniów,  w  szczególności  zachowań ryzykownych,

3)      wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,

4)      zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,

5)      zapobieganie   i   prowadzenie   profilaktyki   uzależnień ,

6)      zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą,

7)      promowanie zdrowego trybu życia,

8)      promowanie zdrowej żywności,

9)      utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.

 

5.         Cele szczegółowe:

1)     wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania,

2)     poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce,

3)      systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,

4)      promowanie szacunku do języka ojczystego,

5)      przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,

6)      realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek,

7)      zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb,

8)      przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,

9)      kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,

10)  doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,

11)  budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,

12)  zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,

13)  rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,

14)  kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

15)  wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.

 

6.   Metody i formy pracy:

1)      metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, scenki , debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje,

2)      praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele,

3)      wycieczki i wyjazdy tematyczne,

4)      prezentacje multimedialne.

 

7.   Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje
interwencyjne:

1)      interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy),

2)      interwencja w środowisku szkolnym ucznia,

3)      interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),

4)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

5)       terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę)- współpraca z PPP Szamotuł.

8.   Osoby odpowiedzialne za realizację:

•         Dyrektor/wicedyrektor Szkoły,

•         wychowawcy klas,

•         nauczyciele pozostałych przedmiotów,

•         pedagog szkolny,

•         rodzice,

•         pielęgniarka szkolna.

9.   Ewaluacja programu:

•         ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,

•         obserwacje,

•         wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,

•         rozmowy wychowawcze,

•         opinie uczniów i rodziców,

•         analiza dokumentów Szkoły.

 

10.Spodziewane efekty:

 

Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole

      Wzrost poprawności językowej w mowie potocznej- zmniejszenie wulgaryzmów

      Utrwalenie zachowań asertywnych

 Empatia

Wzrost wiedzy uczniów i rodziców  na temat  uzależnień i przeciwdziałaniu im

Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne

Umiejętność organizowania czasu wolnego

Właściwe korzystanie z komputera i Internetu

Prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia

Zachowanie higieny osobistej

Sukcesy w szkole

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

 1. Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go.
 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi pracę szkoły, m.in. ze Statutem Szkoły (z akcentem na prawa i obowiązki uczniów), zasadami oceniania, z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły (usprawiedliwienia, postępowania w sytuacjach kryzysowych, złamania zakazu, np. palenia papierosów, używania telefonów komórkowych)

Wychowawcy klas

Wrzesień

 1. Spotkania z policją nt. odpowiedzialności karnej nieletniego

Pedagog szkolny

II semestr

 1. Spotkania z przedstawicielem instytucji wspomagającej nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pedagog szkolny

II semestr

 1. Przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących obowiązków ucznia, odpowiedzialności za ich lekceważenie

Wychowawcy klas

Wrzesień

 1. W razie zaistnienia sytuacji problemowej na terenie szkoły, konsekwentne postępowanie zgodne z procedurami zachowania się w sytuacjach kryzysowych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Konsekwentne stosowanie kar i nagród zgodnie z regulaminem szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Lekcje historii, WOS-u dotyczące praw człowieka

Nauczyciele historii i WOS-u

Cały rok

 1. Włączenie treści dotyczących praw człowieka do zajęć edukacyjnych z historii i WOS-u

Nauczyciele historii i WOS-u

Cały rok

 1. Aktualizowanie zapisów prawa wewnątrzszkolnego przy współudziale przedstawicieli samorządu uczniowskiego

Zespół nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły

Cały rok

 1. Przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie o dyscyplinę
 1. Systematyczne sprawdzanie obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Zgodne z przepisami w Statucie Szkoły rozliczanie opuszczonych zajęć edukacyjnych

Wychowawcy klas

 1. Rozpoznanie przyczyn nieobecności ucznia w szkole

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 1. Prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi

Wszyscy nauczyciele

 1. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych

Wszyscy nauczyciele

 1. Spotkania informacyjne z rodzicami i zwrócenie ich uwagi na prawną odpowiedzialność za i wobec niepełnoletniego dziecka

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

 1. Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce (zajęcia rewalidacyjne, konsultacje)

Wszyscy nauczyciele

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, Komendą Policji, Sądem dla Nieletnich

Pedagog szkolny

 1. Poznanie środowiska, w którym przebywa uczeń
 1. Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy na podstawie arkusza o stanie wychowawczym klasy

Wychowawcy klas

I semestr

 1. Rozmowy z uczniami

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Rozmowy z rodzicami
 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
 1. Współpraca z kuratorami sądowymi
 1. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz  sprawującym problemy wychowawcze
 1. Zajęcia rewalidacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi
 1. Spotkania indywidualne z rodzicami
 1. Spotkania indywidualne z uczniami
 1. Prace w ramach zespołu wychowawczego
 1. Współpraca z policją, kuratorami, Sądem Rodzinnym.
 1. Budowanie wśród uczniów motywacji do nauki
 1. Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach wychowawczych i przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach klasowych i szkolnych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Włączanie uczniów biernych do większej aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej (konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe i szkolne)
 1. Zajęcia z zakresu metod efektywnego uczenia się
 1. Organizacja kół zainteresowań
 1. Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania
 1. Współpraca z Poradnią psychologiczno-Pedagogiczną
 1. Respektowanie przez nauczycieli zaleceń opinii i orzeczeń w procesie dydaktycznym
 1. Częstsze stosowanie pochwał wobec uczniów i klasy (przed klasą, na zebraniach rodziców – również w formie pisemnej)
 1. Preorientacja zawodowa wśród uczniów klas trzecich
 1. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, lobbingowi.
 1. Apele szkolne

Dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski

Cały rok

 1. Zajęcia integracyjne w klasach I

Wychowawcy klas I

 

I semestr

 1. Treści wychowawcze na temat rozwiązywania konfliktów i mediacji, budowania poczucia własnej wartości, asertywności, komunikacji interpersonalnej

Cały rok

 1. Wycieczki klasowe

Wychowawcy klas, nauczyciele

 1. Organizowanie konkursów, debat, przedstawień

Nauczyciele, samorząd uczniowski

 1. Aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych

Wszyscy nauczyciele

 1. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym z zakresu cyberprzemocy

Pedagog szkolny

 1. Zajęcia z policjantem/strażnikiem miejskim nt. odpowiedzialności karnej

Pedagog szkolny,

 1. Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa

Wszyscy nauczyciele

 1. Pomoc poszkodowanym

Wszyscy nauczyciele

 1. Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy agresji w szkole

Wszyscy nauczyciele

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 1. Zajęcia integracyjne

Wychowawcy, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Zajęcia pozalekcyjne, wycieczki,

Wszyscy nauczyciele

II semestr

 1. Zajęcia nt. sposobów radzenia sobie ze stresem (relaksacyjne, stres pod kontrolą)

Wychowawcy

Cały rok

 1. Zajęcia nt. higienicznego trybu życia, zdrowego żywienia, zaburzeń odżywiania itp.

Nauczyciele biologii

 1. Promowanie aktywności sportowej – zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnego typu zawodach sportowych na różnych szczeblach

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. Koła zainteresowań, wspierające wszechstronny rozwój ucznia

Opiekunowie wszystkich kół

Cały rok

 1. Zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Wszyscy nauczyciele,

 1. Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia

Pedagog szkolny

 1. Propagowanie czytelnictwa, czasopism, broszur itp. Promujących zdrowy styl życia

Nauczyciele biologii, bibliotekarz

 1. Uświadomienie młodzieży zagrożeń współczesnego świata, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie
 1. Spektakle profilaktyczne

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok

 1. Plakaty, filmy edukacyjne, ulotki informacyjne o tematyce profilaktycznej, gazetki tematyczne
 1. Spotkania ze specjalistami
 1. Współpraca z Poradnią Uzależnień
 1. Zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia młodzieży
 1. Informowanie uczniów w czasie różnych zajęć wychowawczo-edukacyjnych o negatywnych skutkach sięgania po środki uzależniające

 

 1. Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego

Nauczyciele

I semestr

 1. Współpraca z rodzicami
 1. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym , Programem Profilaktyki, Koncepcją Rozwoju Szkoły

Wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice uczniów

Wrzesień

 1. Wymiana informacji nt. postęp ów w nauce i zachowania uczniów – stały kontakt z wychowawcą (telefoniczny lub osobisty)

Cały rok

 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
 1. Udział w wywiadówkach, konsultacjach
 1. Wspólne organizowanie imprez i szkolnych
 1. Pedagogizacja rodziców
 1. Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji
 1. Doskonalenie się nauczycieli w dziedzinie profilaktyki

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Spotkania z Radą Rodziców

Dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele

Cały rok

 1. Indywidualne konsultacje

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sobczak 20-02-2017 13:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sobczak 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sobczak 20-02-2017 13:52:43