Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program wychowawczy szkoły 2016/2017

PROGRAM  WYCHOWAWCZY
na rok szkolny 2016/2017

 

Realizowany w

 

 

 

ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY 
W SZAMOTUŁACH

 

 

 

dla

 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

 

 

 

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klas I-VI

 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, klas I-VI

 

 

 

Uczniów Gimnazjum nr 2

 

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, klas I-III

 

 

 

Uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, klas I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Organizacja:

* zespołu klasowego

 

 

 

*samorządu  uczniowskiego

 

*opieki  nad uczniami  w  czasie wolnym

1.       

2.      Wybór samorządu , przydział funkcji organizacyjnych w klasie.

3.      Zapoznanie/ przypomnienie regulaminu szkoły i boisk.

Zaznajomienie uczniów ze Statutem szkoły oraz WSO

 

4.      Udział w wyborach i pracy samorządu szkolnego.

 

5.      Koordynowanie sprawnego dowozu uczniów; przestrzeganie  regulaminu  dojazdów .

Zapewnienie opieki i zorganizowanie zajęć dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.

 •  

6.       

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

             

          Dyrektor

Nauczyciel świetlicy

      

        Wrzesień

 

Wrzesień

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

 

 

        Cały rok

 

 

Troska

o bezpieczeństwo

w szkole i poza nią

1.      Realizowanie programu „Jestem bezpieczny na drodze”.

 

Zapoznanie klas z   zasadami bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej i  poznawania świata, klas  lekcyjnych, biblioteki, świetlicy, kuchni i toalet Bieżący instruktaż bezpieczeństwa podczas lekcji techniki oraz zajęć gospodarstwa domowego

 

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych oraz imprez integracyjnych.

2.      Pokazy, zabawy edukacyjne, gry i ćwiczenia  praktyczne  utrwalające zasady prawidłowego użytkownika ruchu drogowego.

3.      Realizacja programu „Klub bezpiecznego Puchatka” i „Z  Pyrkiem bezpiecznie”

 

Spotkanie  z policjantem – utrwalanie znajomości zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

 Następstwa lekkomyślności, brawury. Ostrożność  w kontaktach z nieznajomymi-  bezpośrednich  i  przez   nośniki  elektroniczne: pogadanki, materiały  instruktażowe.

Udział w policyjnych konkursach plastycznych „Odblaskowo-bezwypadkowo” i „Bezpieczna zima pierwszaków”.

 

Utrwalenie znajomości służb powołanych do niesienia pomocy oraz numerów alarmowych właściwych dla sytuacji zagrożeń. Zapoznanie  z podstawowymi  elementami  pierwszej pomocy.

 

Organizacja „Dnia Ofiar wypadków” Pogadanki , przegląd /wykonanie  znaków  odblaskowych na tornistry i  ubrania

 

Kontrolowanie oraz zabezpieczenie dostępu do stron internetowych przeznaczonych dla dorosłych na komputerach szkolnych. Prowadzenie pogadanek  z uczniami i rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie.

Przeciwdziałanie agresji słownej i czynnej. Ograniczanie hałaśliwych zachowań uczniów.

 

Organizowanie spotkań dla rodziców   potrzebujących    wsparcia   w kwestiach  wychowawczych : rozmowy, instruktaż , porady, warsztaty.

 Zapewnienie  pomocy  pedagogicznej  dzieciom  z dysfunkcjami  społecznymi, będącymi  w trudnej  sytuacji .

Wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej

 

Wychowawcy,

n-le prowadzący  zajęcia

 

 

 

Wychowawcy

 

          Wychowawcy

                I etapu

                edukacji

 

 

Wychowawcy

 

 

pedagog

wychowawcy

 

wychowawca  klas I-III

 

 

       Wychowawcy ,

Nauczyciel techniki

 

p. Agnieszka Człapka

   Wychowawcy klas

 

p. Agnieszka Człapka

Nauczyciele informatyki

 

pedagog

 

 Wychowawcy klas

 

 

Pedagog  przy  wsparciu

       wychowawcy

Cyklicznie, cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Cyklicznie, cały rok

 

Październik

 

 

 

 

Listopad/Czerwiec

 

 

zgodnie z kalendarzem

 

 

Cały rok

 

 

Październik/Listopad

 

 

      Cały rok

 

W miarę potrzeb

 

   Cały rok

 

 

 

    Cały rok

Troska o estetykę klasy i szkoły

1.      Systematyczna dbałość o wystrój klasy – ozdoby okolicznościowe, gazetki, hodowla roślin doniczkowych.

2.       

3.      Dbałość o porządek i poszanowanie mienia klasowego i wyposażenia szkoły.

4.       

5.      Organizowanie wystaw prac konkursowych, tematycznych na holu i w korytarzach szkolnych.

Wychowawcy klas

 

 

Wszyscy pracownicy szkoły

 

Opiekunowie kół, organizatorzy imprez

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Troska o zdrowie

1.      Realizacja programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.

 

2.      Prowadzenie edukacji higienicznej – rozmowy, konkursy propagujące czystość osobistą (ciała i ubrań).Umożliwienie  korzystania z natrysków  szkolnych  uczniom  po  zajęciach W-F(  raz w tygodniu);

Spotkania  instruktażowe  z  pielęgniarką , higienistką  szkolną.

 

3.      Wspólne spożywanie śniadań -zachęcanie do  spożywania  dodatków  warzywnych i owocowych   na  surowo(  raz w tygodniu), Klasy,,Ż”

4.      codziennie.

 

5.      Objęcie dzieci w złej sytuacji materialnej dożywianiem – śniadania i obiady.

 

6.      Praktyczne ćwiczenia umiejętności przygotowania prostych posiłków w ramach zajęć technicznych, wypieków  cukierniczych na imprezy okolicznościowe  w klasach. Dyżury w charakterze pomocników podczas II śniadania oraz obiadu

7.       

8.      Przeciwdziałanie uzależnieniom (współpraca z Sanepidem) –konkurs plastyczny, pogadanki, filmy.

9.      Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego

Realizacja programu „Stawiam na zdrowie” dla uczniów S.P .i Gimnazjum:

*wizyty  u stomatologa

*spotkania z  pielęgniarką położną

* zajęcia z  rehabilitantem- profilaktyka  wad postawy

 

Dbamy o zęby – nauka prawidłowego mycia zębów, fluoryzacja zębów. Kontynuowanie programu „Radosny uśmiech” w klasach I-III S.P.

10.  Promowanie zdrowego odżywiania się. Spożywanie owoców, warzyw

Program ,,Warzywa  i owoce  w szkole” i  ,,Szklanka mleka”

 

Realizacja ogólnopolskiego programu „Mam kota na punkcie mleka”

 

Realizacja ogólnopolskiego programu ,,Żyj  smacznie  i zdrowo”

Realizacja ogólnopolskiego programu  edukacyjnego: ,,Wybieram  wodę  w trosce  o  zdrowie”, zorganizowanie ogólnoszkolnego ,,Dnia zdrowia”

Prowadzenie  hodowli  warzyw lub  przypraw  w  szkole.

Przygotowywanie  mrożonek, konfitur i soków na potrzeby  zajęć kulinarnych.

Zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

*organizowanie   konkurencji sprawnościowych , rozrywkowych  i plastycznych  na ,,Pożegnaniu lata”

*organizowanie Wielkopolskiego Mityngu Pływackiego.

*organizowanie XVPowiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w Szamotułach.

* organizowanie Dnia Sportu: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.

*  udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem Olimpiad Specjalnych.

Wspomaganie dzieci z zaburzeniami ruchowymi – prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej, prowadzenie  terapii  logopedycznej

Wychowawcy klas I-III

 

   Wychowawcy klas

  

 Nauczyciele W-F

Higienistka szkolna

 

 Wychowawca klas

IV-VI S.P. i,, Ż”

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele techniki, wychowawcy klas, wychowawcy PDP

 

 

Wychowawcy klas Gimn.

 

Wychowawcy klas, pedagog

 

p. Hanna Wojciechowska

i  wychowawcy

 

 

Wychowawcy klas, 
Szkoła Podstawowa

 

Wychowawcy klas, 
Szkoła Podstawowa

  

p. Natalia Sobczak

wychowawcy S. P.

p.Ola Piątkowska

p. H. Wojciechowska

 

 

Wychowawcy S. PDP

 

 

 

Wszyscy  nauczyciele

 

p.  Maciej Chałupka

 

 

p. V. Włodarczyk

 

p. Maciej Chałupka

 

p.M.Chałupka, p.M.Majewski, p. M.Luck

Wrzesień

 

Cały rok

   

Raz  na  semestr

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cyklicznie, cały rok

 

 

  

 Listopad

    Cały rok

 

 

 

      Cały rok

 

 

 

       Cały  rok

Cyklicznie

     

     Cały rok

 

 

Marzec-maj

 

     Luty/marzec

         marzec   

  

         Cały  rok

 

 

      

wrzesień

 

       Listopad

          Maj

 

       Czerwiec

 

        Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Poznajemy siebie

– rozwój emocjonalny i intelektualny ucznia

1.      Udział w zajęciach i kołach zainteresowań:

·         Informatycznym  - A. Człapka

·         teatralnym- G. Wolińska, M. Kurowska, N. Dera,
D. Bulińska, A. Piątkowska, K. Cicha, J. Bożyczko

     *    wokalno – tanecznym  M. Lück, M. Kościńska, A. Sakowska

·         religijnym -  R. Jerzyńska

·         sportowym -   M. Majewski, M. Chałupka

·         rozmaitości - B. Myczkowska

2.      Konsultacje, pogadanki pedagogiczne, terapia  pedagogiczna dla uczniów z trudnościami wychowawczymi.

3.      Cykliczne  warsztaty, konsultacje  i doradztwo  dla zainteresowanych rodziców . Przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego, wsparcie dla rodziców.

4.       

5.      Systematyczna pomoc, wspieranie działań wychowawców w sytuacjach konfliktów pomiędzy rówieśnikami.

Wspólne obchodzenie świąt oraz imprez szkolnych i klasowych- integrowanie oddziałów

6.      Wykorzystane Sali Poznawania Świata   dla rozwijania  zainteresowań,  poprawy  koncentracji, aktywności uczniów ze  specyficznymi  problemami. Prowadzenie  zajęć  relaksacyjnych

 

7.      Udział w konkursach szkolnych – zgodnie z terminarzem konkursów szkolnych załącznik nr 2

8.      Udział w konkursach zewnętrz szkolnych - zgodnie z terminarzem konkursów  załącznik nr 3

Udział w działaniach pro-ekologicznych na terenie szkoły:

*udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”

* organizowanie całorocznego  konkursu :,, Zbiórka baterii”

* organizowanie zbierania zużytych telefonów

*  organizowanie zbiórki nakrętek

* umożliwienie selektywnej zbiórki odpadów szkolnych-  plastik i makulatura

Wspieranie  działań na  rzecz środowiska  lokalnego

  * organizowanie  pomocy  rzeczowej  dla Schroniska dla zwierząt

Rozwijanie  działań  na rzecz  innych  potrzebujących ludzi;

  *przeprowadzenie  zbiórki ,,Góra  Grosza”

  *uczestniczenie  w zbiórkach charytatywnych – zbieranie środków

    opatrunkowych  dla Syrii

  *rozwijanie  wewnątrzszkolnego  wolontariatu- świadczenie pomocy,

    organizowanie wsparcia czy  niespodzianek  dla  młodszych

    oddziałów,  kolegów potrzebujących .

·         Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Biblioteką Publiczną w Szamotułach : Plastyczny konkurs jesienny

·         Imprezy oraz święta okolicznościowe zgodnie z terminarzem imprez szkolnych załącznik 1

Nauczyciele prowadzący:

,

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

          Pedagog szkolny

 

    

     Wychowawcy klas

pedagog

 

 

Nauczyciele prowadzący

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

             nauczyciele

 

 

       

          Wychowawcy

E.Brzeźniak

.E.Brzeżniak

J. Bożyczko

 

 

p. B. Myczkowska

 

p. M. Luck

 

         p. R. Jerzyńska

 

wychowawcy

 

p. N. Halaburda-Bździel

 

wszyscy   nauczyciele

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 Raz / miesiąc

 

       

        Cały rok

 

       Cały rok

 

       Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Wrzesień

          Cały rok

Cały rok

Cały rok

 

 

30.10.2015

 

Październik

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

         Listopad

 

Cały rok

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalanie tradycji szkolnych i środowiskowych

·         Znamy hymn państwowy i hymn szkoły.

·          

Uroczyste obchody świąt narodowych 11 XI i 3 V, Dzień Flagi - włączamy się w przygotowanie uroczystości szkolnych( kotyliony).

Zapalanie światła w miejscach Pamięci Narodowej

Realizacja programu „Moja mała ojczyzna” dla Gimnazjum

 

Wspólne celebrowanie świąt państwowych, religijnych oraz wpisanych w tradycję naszej szkoły:

  *Dzień Chłopca

  *Dzień Nauczyciela

  *Andrzejki

  *Mikołajki

  *Boże Narodzenie

  *Walentynki

  *Dzień kobiet

  *Dzień Patrona

 

  *Dzień  zdrowia

  *Dzień  ekologiczny

   *Wielkanoc

  *Dzień rodziny

  *Dzień dziecka

Organizowanie tradycyjnych  uroczystości urodzinowych uczniów z udziałem rodziców i zaproszonych przyjaciół w klasach.

Kiermasze słodkości (rogali i pączków) dla uczniów szkoły

Kiermasz  świąteczny  wyrobów  artystycznych  uczniów

Wydawanie prasy szkolnej „Ploteczki z Piąteczki”, gdzie informujemy o wydarzeniach szkolnych, przedstawiamy naszych uczniów i pracowników szkoły, propagujemy rozrywkę i zabawę.

 

Redagujemy stronę internetową, gdzie zamieszczamy aktualności z życia szkoły.

Szanujemy  tradycje  religijne:

  *uczestniczymy w Mszy św. rozpoczynającej i kończącej rok szkolny

  *organizujemy: Apel Papieski

  * uczestniczymy w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach

      o tematyce religijnej

  *uczestniczymy w spotkaniach  rekolekcyjnych

Uczestniczymy  w Lekcjach muzealnych i zwiedzamy  wystawy  w Zamku Górków

Wychowawcy klas

p.M.Kurowska

M. Kościńska, M.Luck, A. Sakowska

M. Kościńska

Wychowawcy klas
M. Kościńska

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

-terminarz imprez szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

    Nauczyciele PDP Nauczyciele oddziałów,,Ż”

D.Bulińska, J.Bożyczko

 A. Człapka

 

 

D.Bulińska

A Człapka

 

R.Jerzyńska

z wychowawcami  klas

 

 

  M. Kościńska,

     Wychowawcy

I semestr

 

Listopad/ maj

 

Daty  rocznicowe

Październik/ luty

 

 

 

Cały rok

-zgodnie z terminarzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

10.11.2016,03. 2017

23. 12. 2016

 

Cały rok

Raz w miesiącu

 

         Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Grudzień/ kwiecień

 

         Cały rok

Aktywność na rzecz najbliższego środowiska, współpraca z placówkami

·         Udział w Akcji sprzątania świata.

·         Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży  Specjalnej Troski w Szamotułach – wspólne organizowanie imprez „Pożegnanie lata”, „Mitingu Pływackiego”, Artystyczny Festiwal „Nasz Świat” oraz Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych.

 

Współpracujemy  z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami:

  *Klubem Seniora – „Mikołajki” oraz „Ostatkowo, ale zdrowo”.

  *Kołem Diabetyków spotkanie szkoleniowo-  towarzyskie

  *ze Szkołą Muzyczną w Szamotułach– koncert  uczniów

  *z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury-  pokazy  grup  tanecznych

  *z Biblioteką Publiczną w Szamotułach – spotkania czytelnicze,

     konkursy.

  * z Zamkiem Górków – zwiedzanie wystaw, poznawanie historii

      regionu, lekcje muzealne, organizowanie podsumowania ,,Moja

       mała  ojczyzna”

  *z Wydziałem  Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony środowiska w

     Powiecie Szamotulskim- uczestniczenie w konkursach,

     sponsorowanie nagród 

  *z Zespołem Szkól nr3 – pomoc organizacyjna  przy Festiwalu ,,Nasz

    Świat”, uczestniczenie  woluntariuszy w przeprowadzaniu 

    niektórych imprez szkolnych i zawodów sportowych

  *„Uśmiech dla Przedszkolaka” – podejmowanie gości z Przedszkola

    „Rzepka” z Szamotuł.

  *z WTZ Szamotuły- spotkania  integracyjne         

  *z Centrum Integracji i Rehabilitacji – konkursy, spotkania

     integracyjne          

  * z Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Z. S.nr 3- 

     niespodzianki  dla naszych uczniów

  *z Sanepidem- udział w  konkursach i szkoleniach

  *z Kołem Łowieckim „Szarak” i nadleśnictwem Niemieczkowo –

    udział w konkursach plastycznych i multimedialnych, leśnych

    spotkaniach

  *ze Schroniskiem dla zwierząt –zbieranie, organizowanie pomocy

    rzeczowej  dla podopiecznych

Udział przedstawicieli szkoły – Pocztu Sztandarowego- w ważnych uroczystościach państwowych w naszym mieście.

 

Organizowanie wycieczek w ciekawe historycznie i przyrodniczo miejsca naszego regionu.

Współpraca z innymi szkołami z powiatu i województwa – konkursy  tematyczne

 

 

Nauczyciele  odpowiedzialni  zgodnie  z załącznikami 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Kościńska

 

 

Wychowawcy

 

      w załączniku nr 3

 

16.Wrzesień

 

   Terminy  zgodnie z załącznikami1-4        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daty uroczystości  patriotycznych i rocznicowych

      Cały  rok

 

 w załączniku nr 3

 

Edukacja kulturalna

1.      Udział  w Narodowym czytaniu: ,,Quovadis”
Organizowanie  imprez czytelniczych:

2.        *tydzień  czytelniczy: ,,Afryka Kazika”

3.        *zapoznanie z historią naszego regionu i osobami związanymi z    

4.          naszym regionem- Spotkanie  z bajarzem(Miesiąc Bibliotek

5.          Szkolnych)  

6.        *lekcje  biblioteczne, zgadule, konkursy

7.        *spotkanie z autorem książki: ,,Afryka Kazika” Łukaszem

8.          Wierzbickim,obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

9.       Realizowanie  projektu  czytelniczego: ,,Polubić czytanie”

Współtworzenie  kolejnego  tomu  opowiadań  uczniowskich ,,Piszemy  Książkę”

Przygotowujemy inscenizacje  tekstów literackich J. Brzechwy-przedstawienie na :Dzień Patrona i inscenizacje  wielkanocne

Realizujemy  program dla S.P.,,W magicznym świecie  wierszy Jana Brzechwy” –czytanie, ilustrowanie  utworów J. Brzechwy

Realizowanie  programu; ,,Magiczna kuchnia Cecylii Knedelek”

 

Realizowanie  programu: ,,Dobre  maniery Cecylii Knedelek, czyli o

   tym co wypada wiedzieć”

Przygotowanie  przedstawień teatralnych:  Jasełka, na Festiwal:

   ,,Nasz Świat”

Organizowanie III Międzyszkolnych Konfrontacji Małych Form Teatralnych - integrowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z uczniami szkół masowych

 

Organizowanie wycieczek po mieście i w okolicach Szamotuł- realizowanie  projektu,, Moja mała ojczyzna”

 

Zwiedzanie wystaw muzealnych. Lekcje muzealne.

 

Udział w koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Szkole Muzycznej w Szamotułach.

 

Umożliwienie  oglądania  nowości  filmowych- seanse kinowe

 

Spotkania w Bibliotece Publicznej – nowości księgozbioru.

 

Organizacja Artystycznego Festiwalu „Nasz Świat” - przegląd form teatralnych, wokalnych oraz tanecznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Umożliwiamy  zaprzyjaźnionym  placówkom i grupom   obejrzenie przedstawień  teatralnych przygotowanych przez naszych uczniów.

D. Bulińska

 

D. Bulińska

 

D. Bulińska

D. Bulińska

D. Bulińska

 

 

   Jabłońska -Milejczak

     Wychowawcy klas

  

M. Łysiak- Półtorak

 

         N. Sobczak

 

Wychowawcy klas.

Wych PDP

N. Halaburda-Bździel

 

G.Wolińska  

 

A.Sakowska, M. Luck,

M. Kościńska

 

 

Wychowawcy

            M.Kościńska

 

Wychowawcy klas

 

         M. Kurowska

Wychowawcy klas

 

N. Halaburda- Bździel

 

D.Bulińska

 

 

   G. Wolińska

   M. Półtorak

Osoby przygotowujące przedstawienia

      03wrzesień

      

 05-09  wrzesień

 

październik

       1 raz w roku

kwiecień

 

 

1raz w tygodniu

1 raz w roku

           

       marzec

 

  1 raz na semestr

 

1 raz w miesiącu  

 

1 raz w miesiącu  

 

Grudzień/czerwiec

   

           luty    

 

 

 

Październik/  luty

 

 

       Cały rok

 

 

     listopad

 

1 raz na semestr

 

      raz/ semestr

 

 

Czerwiec

 

    Styczeń/marzec

Współpraca z rodzicami placówkami wspomagającymi szkołę

1.      Realizowane są planowe spotkania i stały kontakt osobisty bądź telefoniczny z rodzicami.

 

Rodzice uczestniczą w planowaniu działań wychowawczych klas oraz szkoły

 

2.      Rodzice są informowani o wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczniów.

 

3.      Rodzice decydują o możliwościach korzystania z zajęć dodatkowych przez dzieci.

 

4.      Rodzice mogą korzystać z porad, instruktażu nauczycieli, specjalistów: logopedy, rehabilitanta, nauczyciela przedmiotu, pedagoga szkolnego.

 

5.      Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach w zakresie diagnozowania i opiniowania uczniów.

Pedagog  szkolny  jest  do  dyspozycji zainteresowanych  rodziców: organizuje spotkania,  porady, warsztaty .

6.      Szkoła stara się pomagać uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych (materialnych), umożliwia dożywianie (śniadania, obiady) we współpracy z Opieką Społeczną.

 

7.      Szkoła współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

 

8.      Szkoła współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki wypadkowej, bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach korzysta z pomocy policji dla wyjaśnienia niebezpiecznych zajść.

 

9.      Szkoła powiadamia Sąd Rodzinny, Asystenta Rodziny i Kuratora gdy zachodzi ku temu określona sytuacja.

 

 

Sanepid w Szamotułach wspiera działania profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.

 

Szkoła przekazuje na bieżąco informację do Biuletynu Powiatowego o wydarzeniach, akcjach i imprezach odbywających się w szkole – są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

dyrektor

 

      Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

     Wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele

Specjaliści

 

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

        Dyrektor szkoły

 

 

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

         

            p.D.Bulińska

 

Co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

raz /semestr

 

 

W miarę potrzeb

 

 

       Cały rok

 

Raz w miesiącu

 

 

Cały rok

 

 

        Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Edukacja

czytelnicza

·         Dostępność zbiorów biblioteki szkolnej.

10.  Udział  w Narodowym czytaniu: ,,Quovadis”
Organizowanie  imprez czytelniczych:

11.    *tydzień  czytelniczy: ,,Afryka Kazika”

12.    *zapoznanie z historią naszego regionu i osobami związanymi z    

13.      naszym regionem- Spotkanie  z bajarzem  w Miesiącu 

14.      Bibliotek  Szkolnych

15.    *lekcje  biblioteczne, zgadule, konkursy

16.    *spotkanie z autorem książki: ,,Afryka Kazika” Łukaszem

17.      Wierzbickim,obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Realizowanie  projektu  czytelniczego: ,,Polubić czytanie”

Współtworzenie  kolejnego  tomu  opowiadań  uczniowskich: ,,Piszemy  Książkę”

 

18.   Organizacja   Dnia Patrona i inscenizacji wielkanocnej

 Realizacja programu  autorskiego: ,,Baśnie , bajki, bajeczki”

   - zaznajomienie z mało znanymi utworami J. Brzechwy

 

 Realizacja programu,, W magicznym  świecie  wierszy  Pana Jana Brzechwy”–czytanie i ilustracje  utworów J. Brzechwy dla klas S. P.

 

Realizowanie  programu czytelniczo- kulinarnego; ,,Magiczna kuchnia Cecylii Knedelek”

 

Realizowanie  programu czytelniczo-wychowawczego: ,,Dobre  maniery Cecylii Knedelek, czyli o   tym co wypada wiedzieć”

·          

 

           D.Bulińska

           D.Bulińska

 

D.Bulińska

 

             D. Bulińska

 

D.Bulińska

 

D.Bulińska 

 I. Jabłońska -Milejczak

    Wychowawcy klas

  N. Sobczak, A. Człapka

 

     M. Łysiak- Półtorak

      M.Łysiak-Półtorak

 

    

             N. Sobczak

 

 

Wychowawcy klas.

Wych PDP

 

N. Halaburda-Bździel

Wych. I etapu edukacji

 

 

 

 

Cały rok

      03wrzesień

      

    05-09  wrzesień

 

       październik

      

       1 raz w roku

 

kwiecień

  1raz w tygodniu

1 raz w rok

Maj

 

marzec/kwiecień

1 raz na semestr

 

 

 1 raz w miesiącu 

 

  

 1 raz w miesiącu  

   

 

1 raz w miesiącu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZY
na rok szkolny 2016/2017

 

Realizowany w

 

 

 

ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY 
W SZAMOTUŁACH

 

 

 

dla

 

 

 

Uczniów Gimnazjum nr 2

 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, klas I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

Organizacja zespołów klasowych

 1. Wybór samorządu klasowego, przydział funkcji organizacyjnych.

 

 1. Zapoznanie, przypomnienie regulaminu szkoły, pracowni, Sali gimnastycznej i boisk.

 

 

 1. Zapoznanie, przypomnienie uczniom statutowych obowiązków, szczególnie systemu kar, nagród, oceniania.

 

 1. Udział w wyborach i pracy samorządu szkolnego.

 

 

 1. Koordynowanie sprawnego dowozu uczniów.

Wychowawcy

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Opiekun Samorządu

 

 

     Dyrektor szkoły

IX

 

IX

 

 

 

IX

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Troska o bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

 1. Instruktarze na temat bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, świetlicy, kuchni, podczas lekcji chemii, techniki

 

 1. Pogadanki, prezentacje, gry edukacyjne  utrwalające zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pieszego i kierowcy roweru lub motoroweru ; zmiany w przepisach ruchu drogowego dla pieszych , rowerzystów.

 

 

 1. Przeprowadzenie   Dnia Ofiar Wypadków Drogowych- filmy, konkursy, inscenizacje.

 

 1. Współpraca z Policją- spotkania, prelekcje  w ramach programów profilaktycznych.

 

 1. Przeciwdziałanie zachowaniom niebezpiecznym, agresji słownej, czynnej, hałasowi- pogadanki, gry edukacyjne.

 

 

 

6.Utrwalenie  zasad  bezpieczeństwa  na  czas  wszelkiego  rodzaju  wyjść i  wycieczek  szkolnych .

 

 

7.Zabezpieczenie dostępu do stron internetowych przeznaczonych dla dorosłych.

 

8.Kształtowanie krytycznego odbioru treści przekazywanych przez media ; uwrażliwienie na zagrożenia płynące z mediów:

-doskonalenie umiejętności wartościowania programów TV

 

9.Kształtowanie nawyku właściwego limitowania czasu spędzanego – na : telewizję i komputer .

 

10.Organizacja ‘Dnia bezpiecznego Internetu”

 

11.Uświadomienie  zagrożeń  wynikających  z  użytkowania  elektronicznych  komunikatorów .

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Wychowawcy, nauczyciele techniki

 

 

 

p.  B. Myczkowska

p. A. Człapka

 

Pedagog

 

 

Wychowawcy z pomocą pedagoga

 

 

 

 

    Wychowawcy i wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciel informatyki

 

      p. A. Człapka i

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Pedagog , wychowawcy

 

 

p.Agnieszka Człapka

 

wychowawcy

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

X/XI

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały  rok

 

 

I semestr

 

I semestr

 

 

 

 

 

Troska o estetykę klasy i szkoły

 

 1. Systematyczna dbałość o wystrój i porządek w klasach- gazetki, okolicznościowy wystrój.

 

 1. Dbałość o porządek i poszanowanie mienia klasowego i szkolnego.

 

 1. Organizowanie wystaw konkursowych- prac plastycznych na gazetkach szkolnych

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Opiekunowie konkursów i kół zainteresowań

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Zgodnie z terminarzem

 

Troska o zdrowie i higienę

 

 1. Objęcie uczniów w trudnej sytuacji dożywianiem (śniadania i obiady).
 2. Organizowanie zdrowych śniadań w klasach.

 

 1. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących.

 

 

 1. Realizacja programu „Ratujmy i uczmy ratować”, nauka zasad i praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy.

                                                                                                              

 

 1. Dzień Sportu pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”- turniej piłki nożnej i siatkowej

 

 1. Organizacja dnia zdrowia pod hasłem „Woda źródłem życia”

 

                prezentacje, pokazy, informacje, konkursy sprawnościowe.

 

 1. Tworzenie bezpiecznego , wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły .

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom: konkursy wiedzy, plastyczne, spotkania, współpraca z pracownikami Sanepidu Szamotuły

 

 1. Utrwalanie nawyków higienicznych okresu dojrzewania: pogadanki, spotkania z higienistką szkolną, materiały informacyjne.

 

 

 1. Profilaktyczne pogadanki z pracownikiem służby zdrowia na temat chorób zakaźnych- dróg zarażania, skutków zdrowotnych i możliwości ochrony przed zarażeniem (żółtaczka, choroby weneryczne, AIDS, grypa ,ebola i choroby nowotworowe).

 

 

 1. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Diabetyka-cukrzyca: choroba naszej cywilizacji: przyczyny, leczenie, wpływ na kondycję człowieka. Jak obserwować swoje ciało, sposoby badań.
 2. Zwrócenie uwagi na zagrożenia współczesnego świata : ataki terrorystyczne ; niebezpieczne sytuacje na ulicy .

 

 

 1. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu- wycieczki, spacery, zajęcia sportowe.

 

 

 1. Pomoc uczniów w organizacji i przeprowadzaniu imprez integracyjnych- zachęcanie do pracy w formie wolontariatu.

 

Dyrektor Szkoły,

 

Wychowawcy

 

 

 

 

p. B. Myczkowska

p. H. Wojciechowska

 

 

p. V. Włodarczyk

p.M.Majewski

 

 

p.H.Wojciechowska+ wychowawcy

 

 

 

      Wychowawcy klas,    pedagog

 

 

Wychowawcy klas, higienistka szkolna, pielęgniarka , położna

 

 

    Lekarz, wychowawcy   klas

 

 

 

 

Diabetycy, wychowawcy klas, p. N. Halaburda- Bździel

 

wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 i  organizatorzy imprez

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

     Cały rok

 

 

 

VI

 

 

 

IV/V

 

 

Cały rok szkolny

 

    Raz na            semestr

 

 

 

Raz na rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

 

 

Rozwój emocjonalny, intelektualny i kulturalny uczniów

 

 1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań:
  1. Informatycznym,
  2. Sportowe
  3. Teatr i taniec
  4. Teatralno-taneczne „Maska”
  5. Dziennikarskim
  6. Rozmaitości

 

 

 1. Prowadzenie terapii pedagogicznej dla uczniów z różnymi  problemami: zajęcia relaksacyjne, wyciszające, aktywizujące.

 

 1. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów miedzy rówieśnikami, zapobieganie wszelkim formom niedostosowania społecznego. Działania interwencyjne, wsparcie dla rodziców.

 

 1. Organizowanie spotkań z policją- przeciwdziałanie przemocy oraz eliminowanie używek wśród młodzieży.

 

 

 1. Prowadzenie doradztwa  zawodowego dla uczniów klas III, kontaktowanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, oferta edukacyjna dla absolwentów, udział w „Drzwiach otwartych”.

 

 

 1. Systematyczna pomoc, wspieranie działań wychowawców w sytuacjach konfliktów pomiędzy rówieśnikami. Przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego.

 

 1. Udział w konkursach szkolnych – zgodnie z terminarzem konkursów szkolnych załącznik nr 2

 

 

 1. Udział w konkursach zewnątrz -szkolnych - zgodnie z terminarzem konkursów  załącznik nr 3

 

 1. Udział w działaniach pro-ekologicznych: akcjach , konkursach ,imprezach :

-Zbiórka baterii

-Zbieranie makulatury

 

-Zbiórka nakrętek

             

 1. Podejmowanie się  wolontariatu na rzecz młodszych uczniów szkoły :

-program „Polubić czytanie”

 

 

 1. Organizowanie wyjść do kina

 

 1. Udział w koncercie w szkole muzycznej

 

 1. Oglądanie wystaw muzealnych, zamku, poznawanie historii naszego miasta.

 

 1. Lekcje  muzealne.

 

 

 1. Rozwijanie zainteresowań sportowych, informatycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych- prezentacja działań na gazetkach ściennych i w „Ploteczkach z Piąteczki”.

 

 

 

     

 

 

Opiekunowie zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

Pedagog szkolny

 

 

    Pedagog szkolny

      Wychowawcy

 

    

   

    Pedagog szkolny

 

 

 

 

      Pedagog szkolny

 

 

 

nauczyciele

 

 

           nauczyciele

 

 

        p.E.Brzeźniak

p.E.Brzeżniak

 

 

p. J. Bożyczko

 

        

        

p.Dorota Bulińska

p.Iwona Jabłońska

 

 

 

        wychowawcy

 

p. M. Kurowska

 

      p. M. Kościńska

 

 

j.w.

 

 

     opiekunowie kółek

Dorota Bulińska

Joanna Bożyczko

Agnieszka Człapka

Dominika Magdziak

 

wychowawcy

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

W miarę potrzeb

 

 

   Raz na semestr

 

 

    II semestr

 

 

 

 

   Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

    Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

X/XI

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

     

 

      Cały rok

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalanie tradycji szkolnych i środowiskowych

 

 1. Znamy hymn państwowy i hymn szkoły.

 

 

 1. Uczestniczymy w obchodach świąt narodowych 11 XI i 3 V, włączamy się w przygotowanie uroczystości szkolnych.

Odwiedzamy i zapalamy światło w miejscach Pamięci Narodowej

 

 1. Zapoznajemy się z postacią oraz utworami naszego patrona J.Brzechwy. Organizacja Dnia Patrona.

 

 

 1. Wspólne celebrowanie świąt państwowych, religijnych oraz wpisanych w tradycję naszej szkoły:

·     Boże Narodzenie

·     Wielkanoc

·     Dzień Chłopca

·     Dzień Nauczyciela

·     Andrzejki

·     Mikołajki

·     Walentynki

·     Dzień kobiet

 

 

 1. Kontynuujemy wydawanie prasy szkolnej „Ploteczki z Piąteczki”, gdzie informujemy o wydarzeniach szkolnych, przedstawiamy naszych uczniów i pracowników szkoły, propagujemy rozrywkę i zabawę.

 

 1. Redagujemy stronę internetową, gdzie zamieszczamy aktualności z życia szkoły.

 

 

 

 1. Tradycje religijne szkoły :

-udział we mszach świętych , rekolekcjach ; Apel Papieski.

Wychowawcy klas

p.M.Kurowska

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Wyznaczeni nauczyciele

(terminarz imprez szkolnych załącznik nr 1.)

 

 

 

 

 

 

        p.D.Bulińska

p. A. Człapka

 

 

 

p.D.Bulińska

p. A Człapka

p.Dominika Magdziak

 

 

 

       p.R.Jerzyńska

I semestr

 

 

11.XI. 3.V.

Ważne rocznice

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Zgodnie z terminarzem

 

 

 

 

 

 

  Cały rok

Raz w miesiącu

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Październik,

 

 

 

Aktywność na rzecz najbliższego środowiska i współpraca z placówkami regionu.

1.       Akcja sprzątania świata.

 

 

2.       Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży  Specjalnej Troski w Szamotułach – wspólne organizowanie imprez „Pożegnanie lata”,

3.        Artystyczny Festiwal „Nasz Świat”

4.        Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych;

5.       Międzyszkolny  Przegląd  Małych  Form  Teatralnych dla  Gimnazjum.

 

·          

6.       Współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami:

 

 

·         Współpraca ze Szkołą Muzyczną w Szamotułach – koncert w wykonaniu uczniów.

 

·         Współpraca z Zamkiem Górków – zwiedzanie wystaw, poznawanie historii regionu, lekcje muzealne.

 

·         Organizowanie pomocy dla zwierząt ze  schroniska „Gwiazdka dla zwierzaka”

 

 

·         Udział przedstawicieli szkoły – Pocztu Sztandarowego w ważnych uroczystościach państwowych w naszym mieście.

 

·         Organizowanie wycieczek w ciekawe historycznie i przyrodniczo miejsca naszego regionu.

 

·         Współpraca z innymi szkołami z powiatu i województwa – konkursy  tematyczne (zgodnie z terminarzem konkursów  załącznik nr 3)

 

·         Współpraca  z  kołem  łowieckim „Szarak”

 

 

 

·         Projekt historyczny „Nasza mała ojczyzna : „Szlaki i ścieżki turystyczne ziemi szamotulskiej”

 

 

 

·         Współpraca z Szamotulskim Kołem Diabetyków

 

·         Udział  w  pracy  szkolnych  kółek teatralnych : występy na imprezach szkolnych i międzyszkolnych

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

 

 

p.Grażyna Wolińska

p.Maciej Chałupka

 

AlinaSakowska,

Magdalena Luck

 i Małgorzata Kościńska

 

 

 

 

       p.M.Kurowska

 

 

p.M.Kościńska

 

 

    p.B.Myczkowska

p.J.Elmiś

 

 

p.M.Kościńska

p.M. Luck

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

 

 

p.M.Stawicka-Ratajczak

p.I.Jabłońska;

 

 

p.M.Kościńska;

p.M.Luck;

p.J.Ziajka

;p.I.Jabłońska

 

 

p.N.Halaburda- Bździel

 

p.A.Sakowska

p.M.Luck

p.M.Kościńska

p.G.Wolińska

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

 

wrzesień

 

 

czerwiec

maj

 

 

luty

 

 

 

 

Październik/

Listopad

 

Cały rok

 

 

       Cały rok

 

 

 

Ważne uroczystości

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Październik-    luty

 

 

 

   Maj

 

 

 

  Cały  rok

Współpraca z rodzicami placówkami wspomagającymi szkołę

10.   1. Realizowane są planowe spotkania i stały kontakt osobisty bądź telefoniczny z rodzicami.

 

11.   2. Rodzice są informowani o wszystkich istotnych sprawach dotyczących uczniów.

 

12.   3. Rodzice decydują o możliwościach korzystania z zajęć dodatkowych przez dzieci.

 

13.   4. Rodzice mogą korzystać z porad, instruktażu nauczycieli, specjalistów: logopedy, rehabilitanta, nauczyciela przedmiotu, pedagoga szkolnego.

 

 

14.   5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach w zakresie diagnozowania i opiniowania uczniów.

 

15.   6. Szkoła stara się pomagać uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych (materialnych), umożliwia dożywianie (śniadania, obiady) we współpracy z Opieką Społeczną.

 

16.   7. Szkoła współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i  Opieką  Społeczną w Szamotułach .

 

17.   8. Szkoła współpracuje z Policją w zakresie profilaktyki wypadkowej, bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach korzysta z pomocy policji dla wyjaśnienia niebezpiecznych zajść.

 

18.   9.  Szkoła  powiadamia Sąd Rodzinny i Kuratora, asystentów rodziny , gdy zachodzi ku temu określona sytuacja.

 

 

10. Sanepid w Szamotułach wspiera działania profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.

 

11.Szkoła przekazuje na bieżąco informację do Biuletynu Powiatowego o wydarzeniach, akcjach i imprezach odbywających się w szkole – są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły.

Wychowawcy klas

 

 

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

 

 

Nauczyciele

Specjaliści

Pedagog szkolny

 

 

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

 

 

Dyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Nauczyciele

 

Wychowawcy

 

 

 

 

p.D.Bulińska

 

Co najmniej 1 raz w miesiącu

 

Cały rok

 

 

Raz w roku

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Edukacja medialna

·         1. Dostępność zbiorów biblioteki szkolnej.

·          

·         2. Realizacja projektu  „Polubić  czytanie”.

·          

·          

·         3. Systematyczne zajęcia czytelnicze, spotkania, imprezy, konkursy.

·          

·         4. Przeprowadzenie pogadanki o właściwym wykorzystywaniu informacji i zagrożeniach w sieci internetowej.

 

·         5. Spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne, uzupełnienie zasobów bibliotecznych.

 

·          

p.D.Bulińska

 

 

p.D.Bulińska

p.I.Jabłońska

 

 

p.D.Bulińska

 

p.A. Człapka

 

 

 

p.D.Bulińska

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

Raz w roku z każda klasą

 

 

 

Na bieżąco i wg potrzeb

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bernadeta Adamska 20-02-2017 13:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bernadeta Adamska 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Bernadeta Adamska 20-02-2017 13:54:06